Grape Hyacinth

Jamaica Plain, MA, Spring 2012
Grape Hyacinth